Eopominjanje s strani Finančne uprave – izteka se prehodno obdobje!

Po 1. septembru bodo pravne osebe in fizične osebe, ki opravljajo dejavnost opomin s strani Finančne uprave prejele le še prek portala eDavki.
Pravna oseba bo Opomin prejela v profil pravne osebe, fizična oseba, ki opravlja dejavnost pa v profil fizične osebe, ki opravlja dejavnost. Ostale fizične osebe, ki ne opravljajo dejavnosti, bodo opomin prejele prek portala eDavki v profil fizične osebe le, če so se prijavile v storitev eVročanja.
vir: fu.gov.si

tumblr_mnh121HEWa1st5lhmo1_1280

Sredi avgusta se začne izvajati novi Zakon o preprečevanju dela in zaposlovanja na črno

Zakon, ki se  bo začel uporabljati 18. 8. 2014 omogoča okrepitev nadzora na terenu,  povečuje sankcije za kršitelje zakona in zagotavlja podlago za učinkovitejše delo nadzornih organov. Sistem vrednotnic za osebno dopolnilno delo bo začel veljati s 1. januarjem 2015.
Prva pomembna novost novega zakona je, da se bo v nadzor nad delom in zaposlovanjem na črnovključila Finančne uprava RS s svojimi mobilnimi enotami. Inšpektorat RS za delo pa bo ohranil pristojnost prepovedati opravljanje dela delavcu, ki je zaposlen na črno, ali opravljanje delovnega procesa do odprave ugotovljenih nepravilnosti v primerih zaposlovanja na črno.

 

Drugi sklop pomembnejših novosti  se nanaša na  sankcije. Uvajamo višje globe. S strani inšpekcijskih služb smo bili, po besedah državnega sekretarja Dejana Levaniča večkrat opozorjeni, da globe, kot so bile predpisane doslej, niso ustrezne in nimajo želenega preventivnega učinka.
Najbolj povečujemo globe za t.i. šušmarje saj nadzorni organi že več let opozarjajo na porast tovrstnega dela na črno. Po novem bo poleg odvzema predmeta, s katerim je bilo opravljeno delo na črno, mogoče odvzeti tudi premoženjsko korist, pridobljeno z delom na črno. »Šušmarjenje se ne sme splačat,« je poudaril državni sekretar.
Zakon določa tudi, da se prekrške, storjene iz koristoljubnosti ali za pridobitev večje protipravne premoženjske koristi, kaznuje s trikrat višjo globo od predpisane globe.

 

Sosedska in sorodstvena pomoč tudi po novem zakonu NISTA delo na črno, če je – tako kot doslej – to delo opravljeno brez plačila in brez sklenjene pogodbe.

 

Tretji sklop, ki je zelo pomemben za varovanje pravic delavcev je  obveznost delavca, da mora biti v primerih, ko se delo pri delodajalcu opravlja na podlagi pogodbe civilnega prava ali pogodbe o opravljanju začasnega ali občasnega dela, izvod pogodbe ves čas na kraju opravljanja dela. S tem se zasleduje izboljšanje učinkovitosti nadzora, ker se je v praksi pogosto dogajalo, da so se pogodbe dejansko sklepale, če in ko se je vršil nadzor.

vir: http://www.mddsz.gov.si/, 18.8.2014

Z novim zakonom možna izvršba tudi na minimalno plačo

Od  21. 7. 2014 dalje je v veljavi spremenjena novela Zakona o izvršbah, ki med drugim določa, da lahko izvršitelj dolžniku – velja seveda za tiste, ki prejemajo minimalno plačo – odvzame tudi do 30% minimalne plače. Kaj je pri tem ključno: po starem zakonu je morala delavcu ostati minimalna plača, po novem  - začne veljati 30.07.2014 – pa le 70% minimalne plače!

Do sedaj je namreč veljalo, da mora imeti dolžnik ne glede na zadolženost za preživetje zagotovljeno vso minimalno plačo, ki v Sloveniji znaša 789 EUR. Razpuščeni državni zbor, ki je novelo sprejel 15. julija, je le-to izvedel z namenom pospešitve izvršilnih postopkov na sodiščih.

Spletni program – napredne rešitve za samostojne podjetnike in manjša podjetja. Tudi za izdajanje eRačunov po 1.1.2015!

Ker je cilj vsakega podjetja učinkovitost in hkrati moderen pristop k poslovanju, strankam nudimo možnost uporabe spletnega programa.

Program omogoča:

- izdajanje ponudb, predračunov, računov, potnih nalogov,

- vpogled v podatke o neplačnikih, stanju obveznosti…

Gre za spleten program, ki omogoča nov pristop – sočasno spremljanje poslovanja (podjetnik) in računovodenja (računovodja).

 

Uporaba programov za poslovanje in računovodenje

Strankam nudimo možnost uporabe programa za poslovanje, ki med drugim omogoča:

  • možnost izdelave dokumentov (ponudb, izdanih računov, potnih nalogov),
  • vpogled v dokumentacijo v vsakem trenutku (vstop v program z geslom),
  • sprotno spremljanje poslovanja s strani računovodje (sočasen vpogled),
  • prihranek časa in denarja (brezpapirno poslovanje, e-pisarna)

 

Poslovanje z gotovino

 

Koliko gotovine imate lahko v blagajni, če ste d.o.o. ali s.p.?
Kaj je potrebno storiti s plačilom v gotovini in kako se plačuje za blago in storitve?

 gotovina

 

1. Gotovina v blagajni

D.O.O.
Podjetje mora izdelati interni akt, v katerem določi maksimum gotovine, ki sme biti blagajni in pogoje, kaj se sme in kaj ne plačevati iz te blagajne, seveda upoštevajoč omejitve, zapisane v Pravilniku o izvajanju Zakona o davčnem postopku. Podjetje ima lahko poleg gotovine v blagajni tudi gotovino, ki jo je dvignilo iz poslovnega računa podjetja, za namene plačil blaga in storitev, taks, odkupa efektivnega tujega denarja in izplačila fizičnim osebam. Do konca leta 2009 je veljalo (skladno s Pravilnikom o plačevanju z gotovino in blagajniškim maksimumom), da so bila podjetja dolžna prejete gotovinske iztržke oz. višek od blagajniškega maksimuma, položiti isti dan ali naslednji dan oz. najkasneje v treh delovnih dneh, vendar je to sedaj domena posameznega podjetja, kako bo te omejitve opredelil v svojih internih aktih.

S.P.
Pri samostojnem podjetniku velja prost pretok denarja in zanj ni omejitev gotovine v blagajni, menimo pa, da je smiselno opredeliti tudi to, v kolikor so takšne potrebe dejavnosti, npr. gostinski lokal.

 

2. Prejeto plačilo v gotovini

D.O.O.
Prejeto gotovino mora podjetje vplačati na poslovni TR skladno s sprejetim internim aktom o blagajniškem maksimumu in poslovanju z gotovino.

S.P.
Ni omejitev (razen v primeru sprejetega Sklepa o poslovanju z gotovino in blagajniškim maksimumom).

 

3. Plačilo za blago ali storitve

D.O.O. IN S.P.
Podjetje plačuje blago in storitve načeloma z nakazili na TRR in ne z gotovino. Podjetje lahko blago ali storitev plača tudi v gotovini, vendar največ do višine 420 EUR. Z gotovino se lahko plačujejo tudi nekatera druga izplačila, kar najdete v 23. a členu Pravilnika o izvajanju Zakona o davčnem postopku.

 

4. Pozor: Zakon o preprečevanju pranja denarja in financiranje terorizma

D.O.O. IN S.P.
Ta zakon določa osebe, ki so še posebej dolžne izvajati določene ukrepe (računovodski servisi, odvetniki, davčni svetovalci, trgovci z umetninami, banke itd.). Predvsem je pomembno vedeti, da podjetje pri prodaji blaga ne sme sprejeti plačila v gotovini, če znesek presega 15.000 EUR v eni ali več povezanih transakcijah.

Upokojenci – možnost opravljanja začasnega in občasnega dela

V skladu z
novelo Zakona o urejanju trga dela – ZUTD-A (Uradni list RS, št. 21/13)
so od 1. julija 2013 dalje vsi upokojenci (razen tistih, ki prejemajo delno starostno ali predčasno pokojnino, delno pa so še delovno aktivni) upravičeni do opravljanja začasnega in občasnega dela.

upokojenci

Omenjena dela bodo upokojencem omogočila ponoven vstop na trg dela in njihovo ponovno aktivacijo, s čimer bodo ohranili družbeno in individualno udejstvovanje ter delovanje. Začasna in občasna dela upokojencem poleg pokojnine, na višino katere opravljanje takšnega dela ne vpliva, obetajo možnosti za dodatni zaslužek.

Začasno ali občasno delo se opravlja na podlagi pogodbe o opravljanju začasnega ali občasnega dela kot posebnega civilnopravnega pogodbenega razmerja med delodajalcem in upravičencem, ki ima lahko tudi nekatere elemente delovnega razmerja, kot jih določa zakon, ki ureja delovna razmerja.

Novo!

Opravljanje storitev na sedežu Vašega podjetja
Storitve vključujejo:

  • ureditev dokumentacije (vodenje korespondence),
  • izdelava ponudb, računov, opominov, kompenzacij,
  • komunikacija z Vašimi posl. partnerji (telefon, e-pošta, fax)
  • vodenje plačilnega prometa,
  • pomoč pri izterjavi,
  • ipd.

slika2

Članstvo v OZS

Spomladi sprejeti Zakon o spremembah in dopolnitvah Obrtnega zakona (ObrZ-E, Ur. l. RS, št. 30/13, z dne 12. 4. 2013) v prehodnih in končnih določbah navaja, da člani lahko izstopijo iz članstva po izteku šestih mesecev od uveljavitve tega zakona.
V praksi to pomeni, da člani lahko izstopijo po 28. 10. 2013 (okvirno velja trimesečno obdobje), tako da izjavo o izstopu pošljejo ali osebno dostavijo na OZS ali OOZ in z eno izjavo uredijo izstop iz obeh delov zbornice (OZS in OOZ).
Ker posebnega obrazca ni, svetujemo, da izjavo o izstopu sestavijo sami, pri tem pa navedejo, da želijo na podlagi 29. člena ObrZ-E izstopiti iz obrtnozborničnega sistema z dnem podpisa izjave oziroma dnem, ki ga v izjavi navedejo. Članstvo jim bo prenehalo prvi dan meseca po mesecu, v katerem je enota iz sistema (OZS ali OOZ) prejela njihovo pisno izjavo o izstop.
Priporočamo, da Izjavo o izstopu pošljete priporočeno s povratnico.

slika1

Dobrodošli na novi spletni strani!

Spletna stran je v primerjavi s prejšnjo veliko bolj dinamična, pregledna in prijazna.
Oblikovana je posebej za Vas.

Prijetno brskanje želim,
Barbara Čučnik, direktorica

Spremljajte nas

Info

B biro računovodske storitve d.o.o.
PE Labore (stavba Iskratel)

Ljubljanska c. 24c, 4000 Kranj

gsm 040 770730

barbi.biro@gmail.com